LVG Advocaten B.V. (hierna “LVG”) en haar medewerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.  LVG gaat uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Middels dit privacy statement wordt door LVG beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daarmee door LVG wordt omgegaan.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LVG verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt als cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van cliënten van LVG. Daarnaast verwerkt LVG ook persoonsgegevens die niet door uzelf zijn verstrekt, maar noodzakelijk zijn voor het instellen en onderbouwen van een rechtsvordering.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die ter zake dienend zijn en ook noodzakelijk zijn voor een goede praktijkuitoefening. LVG gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen als volgt worden beschreven:

 • contactgegevens, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, BSN-nummer, telefoonnummer, geslacht en nationaliteit;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn via openbare bronnen of die zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt LVG, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door een derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartij of via openbare bronnen bekend zijn.

 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

LVG verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;
 • de noodzaak om een vitaal belang van betrokkene(n) of van een derde te beschermen.
 1. Doel verwerking persoonsgegevens

LVG verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden. Deze doeleinden bestaan met name uit:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Op grond van het vorenstaande kan het voorkomen dat LVG uw persoonsgegevens met derden moet delen. Dit kan noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier in het kader van een gerechtelijke procedure. LVG deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Bij het delen van persoonsgegevens met derde partijen valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere partij namens en in opdracht van LVG. Daarnaast kan LVG persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Door LVG ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, een notaris of een andere ingeschakelde derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

LVG bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Na afloop van de bewaartermijn zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

LVG hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval LVG gebruik maakt van diensten van derde partijen (zoals een IT-leverancier), zal LVG in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 1. Privacy rechten van betrokkene(n)

Een ieder heeft recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@lvg-advocaten.nl. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij LVG aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 1. Aanpassing privacy statement

LVG heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Aanpassing van het privacy statement wordt op de website van LVG gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website
www.lvg-advocaten.nl.

De verwerkingsverantwoordelijke is LVG Advocaten B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 10 te (3931 WX) Woudenberg. LVG is bereikbaar onder telefoonnummer 033-2861524 of via
info@lvg-advocaten.nl. Contactpersoon voor de AVG is mevrouw Y. van den Brink, office manager.