1. Algemeen

1.1       LVG Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Woudenberg en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56337027. Het BTW-nummer van LVG Advocaten is NL852079564B01.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en eventuele vervolgopdrachten van een cliënt, waarbij LVG Advocaten werkzaamheden verricht ten behoeve van deze cliënt. Behalve in het geval partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden overeenkomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die tussen partijen tot stand komen.

1.3       Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze uitdrukkelijk door LVG Advocaten is aanvaard. Tenzij anders overeengekomen, is LVG Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden, voortvloeiende uit de opdracht, uitvoert.
De opdracht impliceert een inspanningsverplichting jegens de cliënt, waarbij LVG Advocaten de opdracht met zodanige zorgvuldigheid uitvoert als van haar mag worden verwacht.

1.4       LVG Advocaten bewaart gedurende 12 jaar dossiers, waarna deze zullen worden vernietigd.

1.5       LVG Advocaten heeft een interne klachtenregeling. Deze wordt op verzoek verstrekt.

  1. Honorarium

 2.1       Indien cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, komt de advocaat een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en BTW.

2.2       Daarnaast zullen de door LVG Advocaten in het kader van de uitvoering van de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van een deurwaarder en griffierecht, worden doorbelast.
LVG Advocaten heeft het recht om jaarlijks de tarieven aan te passen aan het toepasselijke prijsindexcijfer. Het individuele uurtarief kan op basis van de toename van ervaringsjaren gedurende de looptijd van de opdracht worden verhoogd.

2.3       In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand is LVG Advocaten gerechtigd de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan cliënt in rekening te brengen zodra deze is vastgesteld.

2.4       In beginsel ontvangt een cliënt na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan ook per kwartaal een declaratie worden gezonden. Declaraties dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

2.5       LVG Advocaten is gerechtigd om van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Dat moet worden voldaan alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden aanvangt of zijn werkzaamheden voortzet.

  1. Aansprakelijkheid 

3.1       Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de vennootschap. Artikel 7:404 en Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

3.2       LVG Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap in het voorkomende geval uitkeert (maximaal € 2.500.000,– per aanspraak), te vermeerderen met het eigen risico. De geografische dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beperkt tot Europa.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW), tot een maximum van € 20.000,-.
De in dit artikel bedoelde beperkingen of uitsluiting van een aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een grove schuld of opzet door LVG Advocaten.
De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Interpolis, Spoorlaan 298 te (5017 JZ) Tilburg.

3.3       Al onze advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 te (2596) XM Den Haag, tel.: 070 – 335 35 35,
e-mailadres: info@advocaten.orde.nl.

  1. Nederlands recht

 Op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen LVG Advocaten en cliënt, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse rechter.