Familierecht en erfrecht

Bij een echtscheiding of wanneer er een einde komt aan het samenwonen kunnen alle aspecten van familierecht aan de orde komen, zoals de vaststelling van de zorgregeling voor de kinderen, alimentatie en boedelverdeling. Dit soort kwesties hebben vaak een zeer persoonlijk karakter. Het is voor ons zaak de emoties te erkennen, maar niet bepalend te laten zijn voor de aanpak. Daarnaast spelen financiële belangen vaak een grote rol. Wij zoeken met u naar het beste resultaat, dat u voorbereidt op de toekomst. Zo mogelijk doen wij dat in onderling overleg door bemiddeling of mediation. Wanneer dit niet mogelijk is, behartigen wij uitsluitend de belangen van een van de partners. Wij kiezen hoe dan ook voor een persoonlijke benadering met oog voor uw sociale én financiële belangen.

Subonderwerpen:

Alimentatierecht:

Het Nederlandse recht kent een zorgplicht die bestaat tussen ex-echtgenoten en tussen ouder en kind. Die zorgplicht kan ertoe leiden dat partneralimentatie of kinderalimentatie moet worden betaald. De hoogte en duur van de alimentatieverplichting verschillen per persoon. Iedere situatie is weer anders en vergt een eigen beoordeling. Onze advocaten beschikken ook op dit terrein over een ruime expertise.

Erfrecht:

Ook de afwikkeling van nalatenschappen heeft vaak een zeer persoonlijk karakter, waarbij de emoties vaak hoog kunnen oplopen. Wij kunnen u, vaak in nauwe samenspraak met de notaris, adviseren en u indien nodig begeleiden bij het doorbreken van een ontstane impasse.

Zorg en gezag:

Kinderen mogen niet de dupe worden van een echtscheiding. Bij het uiteengaan van de ouders moeten zij goede afspraken maken en deze afspraken vastleggen in een ouderschapsplan. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk in onderling overleg tot afspraken over de kinderen te komen. Vaak bemiddelen wij als mediator of advocaatbemiddelaar tussen ouders. Als ouders er samen niet uit komen, moet er geprocedeerd worden. Wij begeleiden ook ouders die te maken hebben met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Huwelijksvermogensrecht:

Een echtscheiding brengt ook financiële gevolgen met zich mee. Hebben echtgenoten vóór of tijdens huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan dient bij echtscheiding een en ander conform deze voorwaarden te worden afgewikkeld. Hebben echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan zijn zij in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, hetgeen ingeval van echtscheiding betekent dat alle goederen en schulden van de huwelijkse gemeenschap (in beginsel) bij helfte dienen te worden verdeeld c.q. te worden gedragen.
Onze advocaten beschikken in beide gevallen over een ruime expertise op dit terrein. Ook in het geval van verbreken van een (ongehuwde) samenleving – al dan niet zonder samenlevingscontract – kunt u voor het regelen van de financiële gevolgen bij ons terecht.